שותפות

שותפות של כל החברים בנכסי הקיבוץ כפי שהוגדרו ביום הקובע. מדובר באותם נכסים שניתן לשייכם לחברים (לא מכסות המים ולא הקרקעות).

ניהול

חיי הקהילה מתנהלים ע"ב עקרונות הדמוקרטיה הישירה:

  • בחירת מנגנוני ניהול בעלי סמכויות

  • שיתוף החברים בתהליכי קבלת ההחלטות

  • אחריות משותפת לעתיד הישוב

 

יחסי עבודה בין החברים לקיבוץ:

  • יחסי עובד/מעסיק מלאים

  • העברת משכורת ישירות לחשבון החבר בבנק

  • ביצוע שיוך דירות מלא לפי החלטת רמ"י 751

  • חלוקת פירות הנכסים בהתאם להחלטות האגודה.

ערבות הדדית

  • הקהילה ערבה לביטחונם ועתידם של ותיקי הקיבוץ

  • קיימות מערכות פורמאליות פעילות שבאות לתמוך, במידת הצורך, בכל חברי הקיבוץ

  • הערבות והעזרה ההדדית היא מערכי היסוד של הקיבוץ