top of page

שותפות

שותפות של כל החברים בנכסי הקיבוץ כפי שהוגדרו ביום הקובע. מדובר באותם נכסים שניתן לשייכם לחברים (לא מכסות המים ולא הקרקעות).

ניהול

חיי הקהילה מתנהלים ע"ב עקרונות הדמוקרטיה הישירה:

  • בחירת מנגנוני ניהול בעלי סמכויות

  • שיתוף החברים בתהליכי קבלת ההחלטות

  • אחריות משותפת לעתיד הישוב

 

יחסי עבודה בין החברים לקיבוץ:

  • יחסי עובד/מעסיק מלאים

  • העברת משכורת ישירות לחשבון החבר בבנק

  • ביצוע שיוך דירות מלא לפי החלטת רמ"י 751

  • חלוקת פירות הנכסים בהתאם להחלטות האגודה.

ערבות הדדית

  • הקהילה ערבה לביטחונם ועתידם של ותיקי הקיבוץ

  • קיימות מערכות פורמאליות פעילות שבאות לתמוך, במידת הצורך, בכל חברי הקיבוץ

  • הערבות והעזרה ההדדית היא מערכי היסוד של הקיבוץ

bottom of page